Wielkimi krokami zbliża się rok, w którym gmina Nowa Ruda ma zamiar przeznaczyć na fundusz sołecki najwyższą jak dotąd sumę – 720 tys. złotych. Pieniądze te mają trafić do wszystkich sołectw na terenie gminy, które następnie podzielą je pomiędzy siebie zgodnie z regulaminem przyjętym w ustawie o funduszu sołeckim.

Podczas letnich spotkań wiejskich, które odbyły się bieżącego roku, mieszkańcy mieli możliwość wypowiedzieć się, na jakie cele chcieliby przeznaczyć środki finansowe przypisane do ich wsi. Dzięki temu, każde sołectwo mogło zaplanować swoje zadania oraz potrzebne zakupy:

Sołectwo Bartnica postawiło sobie za cel opracowanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego, na co przeznaczy 24,5 tys. zł. Bieganów z kolei zainwestuje 15 tys. zł w termomodernizację altany sołeckiej. W Bożkowie pieniądze zostaną podzielone na utrzymanie zieleni, remont łazienki w sali wiejskiej i stworzenie miejsca rekreacji. To zadanie pochłonie 66 tys. zł.

Sołectwo Czerwieńczyce planuje wydać 38 tys. zł na utrzymanie zieleni, remont i uzupełnienie wyposażenia szatni przy boisku oraz na budowę grilla i dodatkowe elementy placu zabaw. Dworki postawiło na rozwój turystyki, przeznaczając 17 tys. zł na oświetlenie punktu turystycznego. Natomiast Dzikowiec zdecydował się na oświetlenie wsi – etap VI, utrzymanie zieleni oraz oświetlenie drogi 3321D – etap I za łączną sumę 66 tys. zł.

Jugów zainwestuje 66 tys. zł w opracowanie dokumentacji zagospodarowania działki 341, utrzymanie zieleni i oczyszczenie koryta Potoku Jugowskiego. Koszyn przeznaczy 39 tys. zł na projekt przebudowy dróg gminnych dz. 48/4, 36, 40/28, montaż latarni na placu zabaw, zakup stołów piknikowych i szyld na sali wiejskiej. Ostatnie z sołectw, Krajanów, wyda 19 tys. zł na ogrodzenie miejscowego placu zabaw.